Cục Quản lý Dược triển khai TTLT số 36/2013/TTLT-BYT-BTC và TT số 37/2013/TT-BYT về đấu thầu thuốc

Ngày 25 tháng 1 năm 2014, Cục Quản lý Dược có công văn số 90 /QLD-GT về việc triển khai Thông tư liên tịch số 36/2013/TTLT-BYT-BTC và Thông tư số 37/2013/TT-BYT về đấu thầu thuốc.
Ảnh minh họa

Để phát huy hơn nữa hiệu quả của của công tác đấu thầu thuốc, Liên Bộ Y-Tài chính ban hành Thông tư liên tịch số 36/2013/TTLT-BYT-BTC ngày 11/11/2013 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư liên tịch số 01/2012/TTLT-BYT-BTC ngày 19/01/2012 của Liên Bộ Y tế - Tài chính hướng dẫn đấu thầu mua thuốc trong các cơ sở y tế và Thông tư số 37/2013/TT-BYT ngày 11/11/2013 của Bộ Y tế hướng dẫn lập Hồ sơ mời thầu mua thuốc  trong các cơ sở y tế thay thế cho Thông tư số 11/2012/TT-BYT ngày 28/6/2012.
Các Thông tư  trên có hiệu lực từ ngày 01/01/2014, Cục Quản lý dược đề nghị Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; Bệnh viện, viện có giường bệnh trực thuộc Bộ Y tế, các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh dược khẩn trương nghiên cứu, tổ chức và triển khai đấu thầu mua thuốc theo quy định tại các văn bản nêu trên.